30. ANH NGỐC CHỐNG CƯỚP

Có một anh ngốc nghe biết tên trộm đi vào cổng thì vội vàng viết bốn chữ “đều có trong ngoài”, dán ở trong cửa nhà; lại nghe tên trộm đi vào chính giữa nhà, thì lại viết thêm bốn chữ “đường này không thông”, và dán trong cửa nhà; nhưng sau đó lại nghe tên trộm vẫn cứ đi vào, anh ta bèn nhảy vào trong nhà vệ sinh, tên trộm vội vàng chạy đến trước cửa nhà vệ sinh.

Anh ngốc bèn đóng cửa nhà vệ sinh lại, la to lên:

- “Có người ở đây”.

(Tiếu Đảo)

Suy tư 30:

Có một loại trộm khi đến thì không một ai trên thế gian này có thể cưỡng lại, kẻ trộm đó có tên là “giờ Chúa đến”, giờ Chúa đến thì bất thình lình như kẻ trộm và chỉ đến có một lần, cho nên nếu biết mà đề phòng thì còn tất cả, nếu không đề phòng thì mất cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục:

- Giờ Chúa đến khi chúng ta đang học hành.

- Giờ Chúa đến khi chúng ta đang nô đùa.

- Giờ Chúa đến khi chúng ta đang làm việc trong nhà máy, nơi đồng ruộng.

- Giờ Chúa đến khi chúng ta đang chén tạc chén thù với bè bạn...

- Giờ Chúa đến khi chúng ta đang dâng thánh lễ, đọc kinh, nguyện ngắm, và bất kỳ lúc nào, giờ Chúa cũng có thể đến với mỗi người trong chúng ta.


Không ai hoan nghênh kẻ trộm đến, nhưng người Ki-tô hữu phải luôn chuẩn bị tâm hồn và thân xác, để hân hoan đón “giờ của Chúa” đến trong an vui và hạnh phúc, bằng cách “dán” Lời Chúa trong tâm, “dán” Lời Chúa trước mặt, “dán” Lời Chúa ngay trong cuộc sống đời thường của mình...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info