67. CÓ THUỐC KHÔNG UỐNG

Có một thầy thuốc bệnh rất nặng, trước khi chết thì nằm trên giường la lớn:

- “Nếu có thầy lang nào chữa được bệnh của ta, thì ta sẽ đem thuốc gia truyền trường sinh bất tử để báo đáp, nếu có chết thì cũng thọ được mấy trăm tuổi rồi mới chết.”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 67:

Bản thân là thầy thuốc bị bệnh nặng lại có thuốc quý trong nhà nhưng không chịu uống, lại còn “treo giá” cho những ai chữa trị được bệnh của mình thì sẽ tặng thuốc quý trường sinh bất tử, thì quả là đáng cười…

Bản thân là người Ki-tô hữu, lại được học biết nhiều lẽ trong đạo, được tham dự các bí tích, được mời gọi làm chứng nhân cho Tin Mừng, nhưng lại “khoán trắng” cho người khác: mấy người đi lễ cho nhiều đi sẽ được ơn ích; mấy người tham gia các hội đoàn thì sẽ có ích lợi; mấy người lo đi học giáo lý đi sẽ biết thêm về đạo Chúa; mấy người lo giúp đỡ nhà thờ đi, Chúa sẽ trả công bội hậu cho.v.v…nhưng bản thân mình thì không hề tham gia các hội đoàn, rất ít đi lễ ngày chúa nhật, và có khi cấm không cho con cái đến nhà thờ tham gia các đoàn thể. Họ như những người sắp chết nằm trên giường rao tặng thuốc “trường sinh bất tử” cho người khác, thật đáng tức cười và tội nghiệp cho họ.

Thuốc quý của người Ki-tô hữu là Thánh Thể, là Lời Chúa, là các bí tích, đem các thuốc trường sinh bất tử ấy đi giới thiệu cho người khác, còn mình thì lại ngộp thở trong cuộc sống như người không biết Chúa. Thật uổng vô cùng…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info