5. Vàng ròng càng nấu càng tinh thuần, đức ái chính là vàng ròng, dùng sự khắc khổ để tinh luyện dục tình sai lạc của mình, thì mới đạt tới mức độ thành toàn.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info