75. Chúng ta nên dùng vật chất trần thế như ý Chúa muốn để đạt tới sự sống đời đời; sự sống đời đời là do Thiên Chúa ban cho; vật chất trần thế là do Thiên Chúa ban thêm, chỉ là để tô điểm cho đẹp mà thôi.

(Thánh Gregory)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info