4. Tôi không muốn sớm lên thiên đàng theo tình ý riêng của tôi. Ở trên thế gian này, hạnh phúc duy nhất của chúng ta chính là chuyên lo việc mà Đức Chúa Giê-su đã an bài, và thường coi đó là sự tuyệt hảo đẹp nhất.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info