2. Khắc phục chiến thắng tình cảm cá nhân lệch lạc thì có thể làm vui lòng Thiên Chúa nhất.

(Thánh Bonaventura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info