78. Một linh hồn thanh khiết thì không nên ở ngoài Thiên Chúa và luôn coi trọng mọi sự; nhưng trong tư tưởng, lời nói và việc làm thì nên thoát khỏi tất cả mọi sự vật, chuyên tâm tìm kiếm mục tiêu lý tưởng cực đẹp chí thiện.

(Thánh Nicetius of Besancon)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info