Khi Thánh Tâm Đức Chúa Giê-su hiện ra với thánh nữ Ma-ga-ri-ta, Ngài đã hứa cho những ai cung kính Thánh Tâm:

1. Ta sẽ ban cho họ các ân điển mà trong bổn phận họ có nhu cầu.

2. Ta sẽ ban cho gia đình họ được hòa mục và bình an.

3. Ta sẽ an ủi họ trong những lúc khốn khó.

4. Ta sẽ ban cho họ khi sống cũng như sau khi chết được che chở.

5. Ta sẽ giáng phúc cho tất cả công việc của họ, mọi sự đều thành công.

6. Tội nhân sẽ tìm được sự nhân từ thẳm sâu như đại dương trong trái tim Ta.

7. Làm cho người khô khan lãnh đạm biến thành người nhiệt thành.

8. Làm cho người nhiệt thành sửa được hoàn toàn sự nông nỗi.

9. Phàm trong nhà cung kính tượng Thánh Tâm, Ta sẽ giáng phúc cho cả gia đình họ.

10. Các linh mục cung kính Thánh Tâm Ta, Ta sẽ ban cho họ ơn cảm hóa lòng những người cứng tin.

11. Người rao truyền Thánh Tâm Ta, Ta sẽ đem danh họ khắc ghi trong trái tim Ta, muôn đời không mất.

12. Phàm ai trong chín tháng rước lễ liên tục trong các ngày thứ sáu đầu tháng, Ta hứa sẽ ban cho họ ơn hối cải, có thể lãnh các bí tích lúc lâm chung, không chết trong tội lỗi.


Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info