12. ĐỀU Ở ĐÂY

Tống Thái tổ Triệu Khuông Dẫn triệu tập các võ tướng đến họp, xét hỏi quân số của các thống lĩnh quân đội. Các võ tướng biết chữ thì đem tất cả các số mục viết trên cái hốt, và đưa cái hốt cao lên, để hoàng đế xét duyệt.

Có một võ tướng không biết chữ, và không biết trên cái hốt của người khác có chữ, thế là cũng bắt chước như vậy vẽ cái hồ lô trên cái hốt và đưa cao trên trán của mình, dí vào gần hoàng đế lớn tiếng nói:

- “Bẩm cáo bệ hạ, số mục của quân đội đều ở đây”.

(Tiếu Đảo)

Suy tư 12:

Ngày xưa, có khi làm tướng mà không biết chữ bởi vì họ chỉ chuyên về võ nghệ, và tướng thì phải xông pha trận mạc, nên họ cũng không chú trọng đến chữ nghĩa cho lắm, cho nên mới có chuyện: tất cả các số mục quân đội đều ở cả trong cái hồ lô rượu.

Làm việc tông đồ trong thời đại ngày nay không phải chỉ thuộc lòng kinh bổn là đủ, nhưng còn phải suy tư kinh mình đọc và thực hành Lời Chúa mà mình đã nghe, bằng không thì đời sống đạo của mình cũng chỉ nằm trong... cái hồ lô rượu như ông quan võ mà thôi.

Có những người Ki-tô hữu “ỷ” mình là đạo gốc, thuộc rất nhiều kinh, nên khi thấy người khác ít thuộc kinh bổn nhưng cầu nguyện nhiều, thì thắc mắc chê bai: đạo gì mà không biết ngắm đứng ngắm quỳ mùa thương khó !? Thế là họ dí tới gần cha sở nói: “Thưa cha, ngắm đứng ngắm quỳ thì đều ở đây cả, trong bụng của con đây, đừng để ông X...bà Z...ngắm, dở lắm?”

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info