13. TRỜI CÓ CÔNG BẰNG

Một lần nọ, trung lang họ Viên và khách cùng họp nhau lại, nói đến việc con cái trong nhà có bệnh mời lang băm đến chữa không khỏi.

Khách nói:

- “Tôi thường nghĩ rằng, trong thôn có ông nọ có thể chữa bệnh con nít, nhưng không có cháu chắt nên đoạn hậu; còn tên lang băm nọ thường chữa bệnh cho con nít không khỏi, thì lại nhiều con nhiều cháu, công bằng của ông trời ở đâu?”

Họ Viên lên tiếng nói tiếp:

- “Ai nói không công bằng, nó còn tốt hơn chuyện trước đây, mọi người rầm rộ đi thăm hỏi quân đội của Miên Khải Tuyền trở về, đối với bất cứ quan binh nào giết được nhiều người, thì họ đều được ca tụng là công đức to lớn”.

(Tiếu Đảo)

Suy tư 13:

Người nghèo bị áp bức quá thì trách ông Trời không công bằng, người bị oan được báo oan thì nói ông Trời có con mắt, người quyền thế hách dịch thì nói ông Trời làm gì có mắt.v.v...

Người tốt mà gặp bất hạnh hoặc người xấu mà gặp may mắn là chuyện thường tình trong cuộc sống, nhưng hoan hô tâng bốc một đội binh khát máu giết càng nhiều người càng được ca tụng thì là chuyện bất thường, không công đạo. Cho nên người Ki-tô hữu tin rằng: Thiên Chúa biết hết mọi sự, dù trong tâm tư, dù nơi đen tối thì Người vẫn thấy.

Thiên Chúa sẽ “không thấy” khi ta sống quang minh chính đại; nhưng Thiên Chúa sẽ thấy khi chúng ta sống không công bằng, ngược đãi tha nhân; Thiên Chúa sẽ “quên” khi chúng ta biết hối lỗi ăn năn và cải thiện cuộc sống của mình, bởi vì Thiên Chúa là Đấng rất công bằng nhưng giàu lòng thương xót...

Ai áp bức, ngược đãi, đối xử bất công với người khác thì hãy coi chừng, vì Trời có con mắt nhìn thấy bên trong tâm hồn lẫn bên ngoài của con người, nhìn thấy nơi ánh sáng và trong bóng tối, thấy rõ trên trời và thấu suốt chín tầng địa ngục...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info